Liturgie ochtenddienst

Liturgie ochtenddienst van zondag 29 maart 2020
Voorganger: Ds. WF van de Woestijne

Gezang 182: 1,2 liedboek voor de kerken
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Stil gebed
Wijding en groet

Psalm 140: 1, 2, 4 en 7 liedboek voor de kerken
Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven,
dat door geweld wordt overmand.
Bedwing hen die naar onrecht streven,
wier strijdlust elke dag ontbrandt.

Bescherm mij en bewaar mijn gangen.
Als adders spuwen zij venijn.
Hun tong is scherp als die van slangen.
Laat mij bij U geborgen zijn.

Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren,
hoor naar mijn stem die tot U schreit.
Sterke Verlosser, Here, Here,
mijn helm en pantser in de strijd.

O Heer, mijn rotssteen, mijne sterkte,
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt,
en in den strijd, daar ’t elk bemerkte,
mijn hoofd als met een schild bedekt.

Wet

Psalm 140: 8 liedboek voor de kerken
Ok weet: de Heer zal vonnis wijzen;
't verdrukte volk wordt opgericht.
In recht hersteld zal het Hem prijzen
en wonen voor zijn aangezicht.

Gebed
Schriftlezing: Markus 14:66-72

Lied: Via Dolorosa Hemelhoog 203
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Preek

Gezang 170: 4,5,6 Liedboek voor de kerken
Heer, onze mond heeft U gesmaad,
toch heeft ons hart U gebeden.
Wijzen der wereld zag men laat
heim'lijk uw drempel betreden.
Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt,
heeft door uw ootmoed overtuigd,
U als zijn meester beleden.

Opperste Leidsman, geef ons raad,
wij zijn door tweedracht gescheiden.
Opstand der zinnen, twijfel, haat,
maken ons zwak in het strijden.
Stralende held, breng ons weer saam,
ga voor ons uit, uw grote naam
zal tot de zege ons leiden.

Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Herdenking Maria Johanna Oosterling-van der Weele
Gebeden

Gezang 182: 3,4 Liedboek voor de kerken
Die gewillig waart ten dode,
in het duister van de pijn
U ten offer hebt geboden,
hoe verlaten moet Gij zijn,
troosteloos aan 't kruis gehangen
opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Zegen